top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe.

 

I.

Administratorem danych osobowych jest:

Petr Zubek Design, Petr Zubek, ul. Nadrzeczna 62, Wąchock 27-215

NIP: 6642140616, REGON: 380770717

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Administrator, Petr Zubek Design, Petr Zubek, ul. Nadrzeczna 62, Wąchock 27-215 , NIP: 6642140616, REGON: 380770717

Serwis – sklep internetowy dostępny poprzez sieć internet z domeny www.brooklyngroove.com lub www.brooklyngroove.pl

Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.broooklyngroove.com / www.brooklyngroove.pl oraz wszelkie jej podstrony.

Strony – Administrator i Użytkownik.

Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez zarejestrowanie w Serwisie w sposób wskazany w Regulaminie, posiada aktywne konto Użytkownika.

Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych

 

Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko

 2. adres korespondencyjny

 3. numer telefonu

 4. adres poczty elektronicznej

 5. nazwa firmy

 6. numer NIP

 7. adres prowadzenia działalności gospodarczej

 8. numer IP

II.

1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu. Bez podania wymaganych przez Administratora danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

 

2. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, korespondencji oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

§ 2

​1. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

2. Administrator informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Sklepu, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym Sklepu, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych a także operatorzy płatności.

 

§ 3

​1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

 

2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

3. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

 

§ 4

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.

 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

 

§ 5

​Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

§ 6

​Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

 

III. Mechanizm cookies

 

§ 7

​1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:

 • prawidłowego działania Sklepu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,

 • dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,

 • zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika,

 • marketingowych,

 • statystycznych,

 • analitycznych.

 

§8
1. Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 

2. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.

 

3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:


§ 9
Administrator informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

 

IV. Dane zawarte w logach systemowych

 

§ 10 

​Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

V Środki techniczne stosowane przez Administratora

 

§ 11

​Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

V. Inne

 

§ 12 

​Z uwagi na charakter usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu, Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 

§ 13

​Administrator będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać ze Sklepu. Administrator na podstawie powiązanej z numerem IP lokalizacji będzie optymalizował treść Sklepu, by była najlepiej dopasowana do potrzeb Użytkownika.

 

§ 14

​W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: brooklyngroove@gmail.com

 

SKLEP INTERNETOWY MOŻE ZAWIERAĆ ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH. ADMINISTRATOR NAMAWIA BY PO PRZEJŚCIU NA INNE STRONY, ZAPOZNAĆ SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI TAM USTALONĄ. NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZY TYLKO NINIEJSZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO.

bottom of page